Een-op-een speedconsults bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Werkgeversadvies - voor al je arbeidsrechtelijke vragen’

Een-op-een speedconsults bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Werkgeversadvies - voor al je arbeidsrechtelijke vragen’

Als fysiopraktijkhouder ben je vaak niet alleen zorgprofessional, maar ook werkgever. In dat geval krijg je te maken met complexe regelgeving rondom het personeel. Personeelszaken zijn een belangrijk én gevoelig onderdeel van de praktijk, dat specialistische kennis vergt over het arbeidsrecht. Bij Fysiopraktijk Anno Nu op 18 november beantwoordt Sule Karagan, senior jurist arbeidsrecht bij VvAA, achter gesloten deur al je vragen over het arbeidsrecht in een een-op-een speedconsult.

Het arbeidsrecht kan verstrekkende gevolgen hebben voor je praktijk. Vaak zien we dat praktijkhouders hun arbeidsrechtelijke vragen voorleggen aan hun boekhouder of accountant. Veelal blijkt het echter beter om aan te kloppen bij een ervaren arbeidsrechtjurist om daarmee moeite, kosten en procedures te voorkomen. Of het nu gaat om een arbeidsconflict met een werknemer, om individueel ontslag, wijziging in de arbeidsvoorwaarden, frequent ziekteverzuim of het disfunctioneren van een werknemer – een jurist arbeidsrecht is bij deze onderwerpen bij uitstek deskundig.

Regie houden

Als arbeidsrechtjurist van VvAA ben ik voorstander van preventief arbeidsrechtelijk advies. Door ons tijdig te laten adviseren en meedenken, kun je als praktijkhouder kosten en moeite besparen en meer de regie over de uitkomst in eigen handen houden. Denk hierbij aan het opstellen van een arbeidsovereenkomst, een sluimerend conflict, dossieropbouw of het doorvoeren van een wetswijziging.

Belangrijk voor goed werkgeverschap is het personeelsdossier, dat de basis vormt voor iedere fysiotherapiepraktijk, zeker omdat er nog geen cao is waarin de afspraken over arbeidsvoorwaarden en andere wettelijke bepalingen worden vastgelegd. Het personeelsdossier is dan een waardevol instrument, dat de praktijkhouder overzicht biedt bij het personeelsbeleid.

Personeelsdossier verplicht

Als werkgever ben je zelfs verplicht om voor elke werknemer een personeelsdossier bij te houden. Daarbij is de hoofdregel dat alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van het dossier mogen worden vastgelegd. Naast de persoonlijke gegevens van de werknemer bevat het dossier een duidelijke functie- en taakomschrijving, de verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en informatie over zaken als arbeidsvoorwaarden, promoties of eventuele disciplinaire maatregelen. Kort gezegd gaat het om alle gegevens die je als werkgever nodig hebt voor een goede uitvoering van de arbeidsrelatie en de gegevens, die je moet verzamelen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Inzage- en correctierecht

Een werknemer heeft een inzage- en correctierecht als het gaat om zijn personeelsdossier. Dit houdt in dat elke werknemer het recht heeft om te weten welke informatie er in zijn personeelsdossier is opgenomen. Ook kan de werknemer eisen dat feitelijk onjuiste informatie wordt verwijderd. Dit betekent echter niet dat een werknemer recht heeft op álle informatie van het personeelsdossier in te zien. Persoonlijke werkaantekeningen en notities van werkgever die bedoeld zijn voor intern overleg vallen bijvoorbeeld niet onder het inzagerecht.

Een volledig en actueel personeelsdossier biedt een werkgever grote voordelen, namelijk:

  • Het is een handig naslagwerk voor werknemer en werkgever;
  • Bij ziekte, arbeidsconflicten of ontslag is een volledig en actueel dossier onmisbaar;
  • Het voorkomt onnodige discussies met werknemers.


Uit welke onderdelen bestaat het personeelsdossier?

Het personeelsdossier bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Persoonlijke gegevens;
  2. Contracten en arbeidsvoorwaarden;
  3. Functioneren en ontwikkeling;
  4. Ziekteverzuim;
  5. Diversen en bijzonderheden.

Wat mag er niet opgenomen worden in het personeelsdossier?

In het personeelsdossier mag géén informatie worden opgenomen over geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens (met een kleine tenzij) en gezondheidsgegevens.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva)

Deze wet, die op 1 augustus 2022 in werking is getreden, heeft als doel meer transparantie en duidelijkheid te geven aan werknemers. Een van de belangrijkste onderdelen is de uitbreiding van de informatieverplichting van de werkgever. De wet stelt minimumvereisten aan de informatie die de werkgever aan werknemers moeten geven over de essentiële aspecten van de arbeidsrelatie en arbeidsvoorwaarden. Niet voldoen aan de informatieplicht kan ertoe leiden dat de fysiopraktijkhouder een schadevergoeding moet betalen aan de werknemer.

Is uw personeelsdossier Wwz-proof en Wtva-Proof?

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 en de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) op 1 augustus 2022 is het personeelsdossier belangrijker dan ooit. Bij een eventueel conflict of ontslag vormt het personeelsdossier hiervoor de basis. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat bij een arbeidsconflict of ontslag een goed en volledig personeelsdossier essentieel is voor een positief resultaat, waarbij de werkgever ook aanzienlijke kosten kan besparen.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven