MOVES bij Fysiopraktijk Anno Nu: 'We helpen praktijken tot actie over te gaan’

MOVES bij Fysiopraktijk Anno Nu: 'We helpen praktijken tot actie over te gaan’

Eveline van der Herberg en Di-Janne Barten, onderzoekers van Hogeschool Utrecht, verzorgen bij Fysiopraktijk Anno Nu een parallelsessie met als titel ‘Marketing, Ondernemen, Vernieuwen en Samenwerken’. ‘We bieden handvatten om je positionering te ontwikkelen en met gerichte acties uit te bouwen.'

MOVES is in 2018 opgezet vanuit de lectoraten Marketing & Customer Experience en Innovatie van Beweegzorg van de van Hogeschool Utrecht. Deelnemende praktijken werkten in een consortium, waaraan ook de beroepsverenigingen KNGF, VvOCM en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie deelnamen. Het project leidde onder meer tot de ‘MOVE IT Toolkit’: een stappenplan waarmee elke praktijk de eigen positionering kan maken en aanscherpen. Van 2020 tot juli 2023 liep het vervolgproject MOVE ON, waarbij fysiotherapiepraktijken verdere ondersteuning kregen bij het waarmaken van hun positioneringskeuze.

Eveline van der Herberg was vanuit het lectoraat Marketing & Customer Experience betrokken als onderzoeker en Di-Janne Barten vanuit Innovatie van Beweegzorg. In MOVES kwamen twee werelden bij elkaar, vertelt Van der Herberg. 'Marketeers denken vaak eerst aan wat een product of dienst oplevert. Fysiotherapeuten kijken ook wat hun diensten opleveren, maar vaak niet zo zakelijk ingestoken. Ze kunnen die omslag maken naar meer commercieel denken. Dat vinden ze dus heel lastig, omdat ze inhoudelijk gedreven zijn. Ze worden vaak per ongeluk ondernemer, maar zijn er niet voor opgeleid. Een aantal praktijkhouders springt er met hun ondernemingsgeest bovenuit en zij slagen erin vanuit niks iets prachtigs op te zetten. Voor de meeste therapeuten is ondernemerschap een soort van noodzakelijk kwaad. Ze denken dat het veel werk is en ook ingewikkeld.’

Jullie sessie heet ‘Marketing, Ondernemen, Vernieuwen en Samenwerken (MOVES)’. Wat is het verschil met de sessie ‘Onderscheidend ondernemen in de fysiotherapie’ die jullie vorig jaar gaven?

Eveline van der Herberg: ‘Vorig jaar hebben we eigenlijk 'hoog over' gekeken naar wat er nodig is om jezelf te profileren. We zijn daarbij ingegaan op drie thema's: je passies, de behoeften die er leven in de omgeving en de mogelijkheden voor samenwerken. We keken toen ook kort naar: heb je als praktijk de capaciteiten om je te profileren, om dat echt van de grond te brengen? Daar gaan we deze keer dieper op in, evenals de skills die daarbij komen kijken. Daarbij maken we gebruik van het MOVES online dashboard, met tools om praktijken te ondersteunen bij het maken en uitdragen van een positioneringskeuze. Om te kijken waar deelnemers staan, vullen ze eerst een zelfdiagnose-formulier in. Daar kunnen ze zien hoe ze scoren op de 21 aspecten van ‘MOVES’. Zo willen we geprioriteerd aan de slag gaan met de grootste uitdagingen van deze praktijken.’

Afbeeldingscreenshot Dashboard

Het MOVES dashboard, met tools om praktijken te ondersteunen bij het maken en uitdragen van een positioneringskeuze (Beeld: MOVES)

Wat is de doelgroep? Is positiebepaling niet erg lastig voor een sessie?

Di-Janne Barten: ‘Deelnemers kunnen praktijkhouders zijn die bewust de keuze gemaakt hebben om aan de slag te gaan met hun positionering. Zij hebben bijvoorbeeld al een keuze gemaakt, maar vragen zich af hoe ze moeten starten of doorpakken. Die eerste stap lukt vaak nog wel. Ze gaan dan hun website aanpassen, maar daarna weten ze het niet zo goed meer. Vervolgens zijn er nog vele andere manieren om die profilering uit te dragen in hun wijk of in hun regio.’

MOVES staat voor Marketing, Ondernemen, Vernieuwen en Samenwerken. Komt alles terug in uw sessie?

Eveline van der Herberg: 'MOVES gaat vooral over het meebewegen in de beweegzorg, zowel in de fysiotherapie als in de oefentherapie. Het betekent letterlijk dat praktijken meebewegen met de mogelijkheden die er zijn voor fysiotherapie in de toekomst. Kijk naar de invulling van de passende en doelmatige zorg in het Integraal Zorgakkoord of in het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’. De fysiotherapie kan daar in potentie een belangrijke rol in spelen.’

Di-Janne Barten: ‘Bij het onderzoek naar het huidige imago van de fysiotherapie bleek dat veel partijen - zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen - niet goed weten wat de fysiotherapeut doet. Daarbij hebben ze ook niet altijd een positief beeld van de beroepsgroep. Ze zeggen dan: "Ik weet niet zo goed wat hij doet, ik zie hem niet zo vaak aan tafel in de wijk." Daarmee staat die fysiotherapeut dan 1-0 achter. Naar de toekomst toe moet je die positie wel in gaan nemen, jezelf kenbaar maken en dat betekent jezelf profileren: hier ben ik van en dit kan ik. Daar kunnen ze de MOVES Skills bij gebruiken.'

Hoe moeilijk is het voor fysio's zich kenbaar te maken?

Eveline van der Herberg: ‘Zowel binnen de praktijk als naar buiten toe lukt het vaak niet. Intern zie je dat praktijken zich genoodzaakt voelen om op efficiëntie te sturen, bijvoorbeeld vanwege de zorgverzekeraar die zo min mogelijk behandelingen wil vergoeden. De financiering van de fysiotherapie is nog beperkter dan andere eerstelijnszorg. Fysiotherapeuten voelen hierdoor de druk om een zo efficiënt mogelijk businessmodel te hebben. Uit onderzoek voor de Kleinbedrijf Index Fysiotherapie blijkt dat meer dan de helft van het aantal fysio-ondernemers minder dan 5 procent investeert in innovatie. Dat is killing als je vooruit wilt komen binnen je eigen branche.’

Di-Janne Barten: ‘Fysiotherapeuten ervaren veel stress, ook omdat de werkdruk enorm is. Juist het moeten ondernemen voelt voor praktijkhouders dat ze nog weer iets extra's moeten doen. Vaak zie je daardoor dat ze blijven hangen in wat ze al deden. Ze voelen geen ruimte om zich kenbaar te maken buiten hun praktijk of buiten het bestaande netwerk. De context maakt het ook wel lastig. Sinds de introductie van het Integraal Zorgakkoord is duidelijk dat de zorg enorm gaat veranderen. Passende, doelmatige zorg moet dicht bij de mensen thuis geboden worden, wat natuurlijk een supermooi is. Maar als je het IZA naleest blijkt het woord fysiotherapie er maar drie keer in voor te komen. Fysiotherapie wordt door beleidsmakers nog niet gezien als een belangrijke partner.’

Hoe kies je de juiste partners en moet de praktijkhouder dat zelf doen?

Di-Janne Barten: ‘Binnen de skill 'samenwerken' zijn twee dingen belangrijk. Als praktijkhouder of praktijkmanager moet je zicht hebben op wie je partners zijn. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan, waarbij alle partijen in de wijk die je je kan voorstellen, worden genoemd. Je dient dan goed te selecteren en te kijken naar wat een mogelijke partner gelijkwaardig doet aan wat jij doet. Welke partner zit ook in dezelfde doelgroep? Welke partner heeft dezelfde werkwijze of streeft dezelfde waarden na? Dat zijn de partners die interessant zijn om mee samen te werken en die jou daarbij kunnen helpen. Een voorbeeld is FysioVitaal in Alphen aan de Rijn, een praktijk die zich ging richten op sportherstel en samenwerking zocht met sportclubs en sportscholen.' (Lees ook: FysioVitaal Krimpen: ‘We moesten nieuwe keuzes maken en ons merk opnieuw uitvinden’)

‘Het tweede aspect van samenwerken is: het daadwerkelijk aangaan van de relaties met andere partijen en die relaties ook versterken. Dat gebeurt vaak onvoldoende. De praktijkhouder als ondernemer moet dat echt willen en zich er verantwoordelijk voor voelen. Daarbij kun je ook wel je medewerkers inzetten, de interne stakeholders betrekken. Vaak is dat een sleutel tot succes.’

Wat bieden jullie met deze parallelsessie aan praktijkhouders en -managers?

Di-Janne Barten: 'We willen praktijken met deze sessie helpen tot actie over te gaan. Als praktijken bij hun profilering ergens tegenaan lopen, kunnen ze ons dashboard gaan gebruiken. Dat is een gepersonaliseerd ondersteuningsmiddel, waarbij ze allerlei tools kunnen downloaden en aan de slag kunnen gaan. De Stichting Kwaliteitskeurmerk Fysiotherapie gaat het dashboard met de tools op termijn ondersteunen.’

‘Ons doel met de sessie is dus dat de praktijken op basis van de kritische zelfdiagnose die ze vooraf gedaan hebben, concrete stappen zetten bij het opbouwen van hun positionering. Vervolgens houden ze toegang tot het dashboard en hebben een bepaalde periode om ermee aan de slag te gaan. We bieden kortom gerichte actie, om je positionering te ontwikkelen en met goed doordachte, gerichte acties uit te bouwen.'

Parallelsessie Marketing, Ondernemen, Vernieuwen en Samenwerken (MOVES)

Ondernemen en samenwerken in wijk en regio, dat betekent: je kenbaar maken, keuzes maken, werken met de juiste partners, voor de juiste doelgroep. Herken je dit als zorgondernemer, maar loop je wel eens vast in je plannen? In deze parallelsessie helpen we je op weg met jouw ontwikkelpunt. NB: Deelnemers bereiden zich van tevoren voor, door een zelfdiagnose in te vullen. Deze digitale vragenlijst wordt minimaal een week voorafgaand aan de parallelsessie op de site geplaatst. Door Eveline van der Herberg en Di-Janne Barten.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven